Zonnepanelen
News

ISPT-directeur Tjeerd Jongsma over het belang van samenwerken in de energietransitie

Share

Deze week verscheen ISPT-directeur Tjeerd Jongsma in een bijlage van het Financieel Dagblad. Daarin sprak hij over huidige uitdagingen rondom de energietransitie. Een enorme opgave waar wij als samenleving voor staan. “Het is ongelooflijk lastig. Een van de grootste opgaven is het bijeenbrengen van kennis en expertise tussen bedrijven en over sectoren. ISPT brengt deze samen. Samenwerking ligt ten grondslag aan onze missie. Wij maken er ons doel van om stakeholders uit alle sectoren en disciplines met elkaar te verbinden. Zo versnellen we innovatie en zijn we een drijvende kracht achter de overgang naar duurzaamheid.

Belang van samenwerken in de energietransitie

Als samenleving staan we voor een grote uitdaging: de energietransitie. Het klimaat verandert wereldwijd, ook in Nederland. Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan te stoppen. Om aan de gemaakte afspraken in de Europese Greendeal te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. We moeten een circulaire economie worden. En dat bereiken we alleen als iedereen dezelfde taal spreekt. Gelukkig zit samenwerking in ons DNA.

Denk bijvoorbeeld aan het Hydrohub Gigawatt-project. Dat resulteerde onlangs in een blauwdruk voor een groene waterstoffabriek waar wereldwijd media-aandacht voor kwam. “Daarvoor hebben we de expertise bij elkaar gelegd van alle internationaal opererende bedrijven die in Nederland zijn gevestigd,” vertelt Jongsma in het Financieel Dagblad.

De weg naar een circulaire economie

Een ander voorbeeld is plastic recyling: een behoorlijk vraagstuk hoe we een lineaire keten omzetten naar een circulaire economie. Als het gaat om plastics wordt er eerst ethyleen geproduceerd. Vervolgens maakt een compounder daar plastic zakjes van. Die gaan via een grootgrutter en via de consument naar de stort. Om de cirkel te sluiten moet het zakje weer terug naar het begin van de keten. Dat is het doel van ons Circular Plastics Initiative en daarvoor hebben alle schakels binnen deze zogeheten value chain elkaar nodig. De compounder moet het zakje zo maken, dat de ethyleenproducent het weer kan recyclen. Jongsma: “Een circulaire procesindustrie vraagt om compleet nieuwe waardeketens en samenwerkingen die bedrijven niet gewend zijn.”

Dat is vrij lastig, alle actoren in de keten moeten opnieuw met elkaar leren praten, heeft Jongsma ondervonden. Niet alleen als leverancier richting klant maar ook als klant richting leverancier. “Men moet elkaars taal leren spreken. En daar zijn aanpassingen voor nodig in cultuur, durf en vertrouwen.”

Vertrouwen voor vooruitgang en innovatie

ISPT beheerst het lexicon van de meeste ketenpartners en neemt het voortouw om daadwerkelijk samen te innoveren. En dat is hard nodig: “De keten wil wel, maar mist regie. Ook voor de overheid is dat lastig, omdat de nieuwe circulaire ketens ressorteren onder verschillende ministeries.” ISPT probeert deze regisseursrol zo goed mogelijk te pakken. “Ons doel is de verschillende partijen bij elkaar te brengen en gemeenschappelijke doelen te benadrukken. Zo ontstaat vertrouwen tussen partijen, wat resulteert in nieuwe waardeketens die ons helpen naar een circulaire economie.”

“Samenwerken is iets waar we in Nederland erg goed in zijn. Wij kunnen relatief makkelijk met elkaar praten. En daarom ligt hier een mooie kans om het voortouw te nemen en de energietransitie te versnellen,” zegt Jongsma. Met meer dan 200 partners uit binnen- en buitenland, grote en kleinere industriële partijen, kennisinstellingen, netbeheerders, MKB en start-ups werkt ISPT aan de energietransitie in de industrie, op gebied van elektrificatie, waterstof, circulaire plastics en meer.

Lees hier het hele artikel in het FD of bekijk onze programma’s waarin wij samenwerken met ruim 200 partners.